Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Contractul cu turistul

CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

   Părţile contractante

   Societatea Comercială Carpatia Dacia Nemuritoare cu sediul în Bucuresti, str.Baiculesti    nr. 25, Bl. E 13, Scara A, Et. 7, Ap 29, Sector 1., Cod unic de înregistrare RO 27452130., titulară a Licenţei de turism nr  6139/2011   şi

  Turistul/Reprezentantul turistului

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001.

 1. I.              Dispoziţii generale
 1. 1.    Bonul de comandă, confirmarea de servicii, biletul de odihnă şi/sau de tratament, precum şi oferta standard a agenţiei de turism expusă în materialele de prezentare fac parte integrantă din prezentul contract.
 1. II.            Apariţia raporturilor contractuale

   1. În cazul serviciilor la cerere şi al ofertei standard, contractul se consideră încheiat în momentul în care turistul a primit confirmarea scrisă a solicitării sale.

   2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, contractul se consideră încheiat o dată cu plata integrală a preţului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.

 1. III.           Obiectul contractului

   1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a unui pachet de servicii turistice , în schimbul plăţii preţului.

   2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă Agenţia se află descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard şi a biletelor de odihnă şi/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.

   3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag răspunderea Agenţiei.

 1. IV.          Preţul

   1. Preţul contractului este de  ……  din care s-a platit avans ….si diferenta de lei si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A, pentru un numar de   persoane

   2. Preţul este publicat în cadrul ofertei standard a Agenţiei pentru serviciile din oferta standard şi pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.

   3. Preţul contractului poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:

   a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;

   b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist;

   c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

   4. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

   5. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de Agenţie, aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa imediat turistului sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.

 1. V.           Modalităţi de plată

   Modalităţile de plată:

   1. Avansul se plăteşte după cum urmează:

   a) în cazul serviciilor la cerere şi a celor din oferta standard, reprezintă  50.% din preţul contractului.

   b) în cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, reprezintă minimum 50% din preţul contractului.

   Avansul este reţinut de Agenţie cu titlu de penalităţi, în situaţia în care turistul renunţă la contract din vina sa.

   În cazul în care conţinutul confirmării de servicii diferă de la cel al bonului de comandă, Agenţia va restitui imediat contravaloarea avansului încasat.

 1. 2.    Plata finală a pachetului de servicii se face conform eşalonării prevăzute în bonul de comandă, în cazul serviciilor la cerere şi al serviciilor din oferta standard.
 1. VI.          Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

   1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

   2. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:

   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

   3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia următoarelor cazuri:

   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră.

   În situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale se datorează agenţiei de turism organizatoare, Agenţia are dreptul să cheme în garanţie agenţia de turism organizatoare pentru plata despăgubirilor datorate turistului.

   4. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 5 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

   b) numerele de telefon, fax la care pot apela turistii in caz de necesitate, intelegand prin aceasta si posibilitatea  de contactare a copiilor neisotiti pe timpul excursiei.

 1. VII.         Drepturile şi obligaţiile turistului

   1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte si accepta  toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa Agenţia.

   Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

      2.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. VI pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

   a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

   b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

   2.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

   b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

   c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

   2.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

   a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul în scris, în termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările);

   c) anularea s-a făcut din vina turistului.

   4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, conform cap IX,  este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

   Dacă turistul, după achitarea şi confirmarea serviciilor, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

   5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   6. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia de a respecta programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

   7. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

   8. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.

 VIII. Asigurări

   Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei la Societatea de Asigurare EUROINS , cu sediul în localitateaVoluntari, Sos.Bucuresti Nord nr.10Global City Business Park Cladirea 023, telefon 021 – 3170711 fax : 021 – 3170714

   Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

   1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

   2. În cazul în care turistul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

   3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. X pct. 2.

   4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

   5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

   6. Documentele justificative constau în:

   a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

   b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;

   c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

   d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

   Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

   7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.

   8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare.

   9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

   10. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

   IX. Renunţări, penalizări, despăgubiri

   1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

   a) avansul din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face imediat dupa achitarea sejurului.50%

   b) 50.% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul cu-30 de zile înainte de data plecării;

   c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de29- 20 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

   2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplică următoarele penalizări:

   a) dacă cererea de restituire se depune în orice moment după achitarea avansului şi până cel târziu cu 29-20 zile înainte de începerea sejurului, penalizarea este egală cu contravaloarea comisionului Agenţiei cu T.V.A. aferentă si penalizarile cerute de hotel.(50%)

   b) dacă cererea de restituire se depune într-un interval mai mic de 20-16zile înainte de data începerii sejurului sau dacă turistul nu se prezintă în staţiune la data înscrisă în bilet, penalizarea va fi de 100% din preţ ori din valoarea încasată până la acea dată de Agenţie;

   c) pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

   3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

   4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

   5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.

   6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depăşi de două ori preţul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract. Agenţia este răspunzătoare până la acoperirea integrală a prejudiciului în cazul în care este responsabilă de rănirea sau decesul turistului ca urmare a acţiunilor ori a neglijenţei sale.

   X. Reclamaţii

 1. 1.    În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).

   2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 5 zile calendaristice să comunice turistului MODUL DE SOLUTIONARE.

   XI. Dispoziţii finale

   Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 Agentie,                                                                                            Turist,

(numele, prenumele si stampila)                                                    (numele si prenumele)

GDPR

 • Politica de confidentialitate
 • Politica de cookies
 • Google Analytics

Politica de confidentialitate

Cand vizitezi site-ul carpatiatour.ro, cand ne contactezi pentru o cerere de oferta sau cand apelezi la serviciile noastre, ne incredintezi informatiile tale. Scopul acestei Politici de confidentialitate este sa iti arate ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu ele. Fiind pe deplin constienti de faptul ca informatiile tale personale iti apartin, facem tot posibilul sa le stocam in siguranta. Gasiti mai multe detalii aici: https://carpatiatour.ro/politica-de-confidentialitate/

Politica de cookies

Pentru a imbunatati continuu experienta de utilizare a site-ului www.carpatiatour.ro folosim cookies. Cookies sunt fisiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plaseaza local pe hard disk-ul utilizatorului. Folosim cookies pentru a intelege mai bine modul in care utilizati site-ul, pentru a personaliza aceasta experienta si a va face urmatoarea vizita mai placuta. Gasiti mai multe detalii aici: https://carpatiatour.ro/politica-de-cookie-uri/ 

Google Analytics

Acest website foloseste Google Analytics pentru a colecta informații anonime precum numărul de vizitatori pe site-ul nostru, cele mai vizitate pagini etc. 

Mentinand acest cod activ, vom putea să îmbunătățim website-ul și experiența vizitatorilor online.